โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

“พงษ์ศักดิ์ พรหมสัง” ประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมสัญจร เสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้ภายใต้แนวทางความเสมอภาคของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม(ชมคลิป)

 “พงษ์ศักดิ์  พรหมสัง”   ประธาน  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมสัญจร เสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้ภายใต้แนวทางความเสมอภาคของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม (ชมคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ เจ้าของเว็ปไซต์ สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน   2566 เวลา 10 .30 น. ที่วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายพงษ์ศักดิ์  พรหมสัง  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้   เป็นประธานการ จัดประชุมสัญจรซึ่งมี พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาส วัดพรหมนิวาส ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  พระครูโฆษิตสุตาภรณ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้/เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม   ซึ่งมีคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบดณะกรรมการ สมาพันธ์ไทยพุทธ ยะลา นราธิวาส  ปัตตานี. และ 4 จังหวัดสงขลา  

      นายพงษ์ศักดิ์  พรหมสั ได้กล่าว ถึง การขับเคลื่อนแผนงานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดน การขับเคลื่อนในการข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา    สืบเนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 20 กว่า ปี ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมาพันธไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้และ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงได้กำหนดแผนช่วยเหลือส่งเสริมพระศาสนาและ ชาวพุทธที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศาสนาในหลายๆด้าน    ทั้งนี้     ได้กล่าวเสริมอีกว่าพร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนาทุกๆด้าน ในการ สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวทางความเสมอภาคของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม ด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น