โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

นิพนธ์ฯ จี้กระทรวงคลัง เร่งขยายเวลาการใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สินเชื่อ (soft loan) ช่วยผู้ประกอบการชายแดนใต้

 นิพนธ์ฯ จี้กระทรวงคลัง เร่งขยายเวลาการใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สินเชื่อ (soft loan) ช่วยผู้ประกอบการชายแดนใต้ (11 มกราคม 2566) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้กระทรวงการคลัง ปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (soft loan) ของโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายเก่าเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อโครงการฯ 


ซึ่งต้องหาเงินมาเพื่อปิดบัญชีโครงการฯ เก่า ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2565 โดยที่เรื่องดังกล่าวมิได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเป็นการล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะมนตรีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และการลงทุนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19    มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้สถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ 


นายนิพนธ์ฯ จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณานำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ไปดำเนินการใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายใหม่เท่านั้น ตามวงเงิน 4,128 ล้านบาท หรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ส่วนกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายเก่า ก็ขอให้ดำเนินการเช่นเดิมต่อไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติไว้แล้ว


ทั้งนี้ แนวทางที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้อย่างแท้จริงนั้น เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ดี และหากดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และต่อเนื่อง จะส่งผลให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น              ซึ่งเห็นสมควรที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยเร็วเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ต่อไป

 ///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น