โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ฉก.นราธิวาส ประชุมพบปะเครือข่ายมวลชน ยึดนโยบาย มทภ.4 แก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่(มีคลิป)

 ฉก.นราธิวาส ประชุมพบปะเครือข่ายมวลชน ยึดนโยบาย มทภ.4 แก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่(มีคลิป)

 เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่  ที่ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานการประชุมพบปะเครือข่ายมวลชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีพันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ตัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 


พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการแก้ปัญหามา 19 ปี สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ แต่สิ่งที่ต้องการคือการยุติสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่เหมือนดังเช่นที่ผ่านมา คือการที่ไม่มีเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนแบ่งแยกออกไป ซึ่งที่ทำมาทั้งหมดต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้น ไม่ปรากฏเหตุการณ์ในพื้นที่อีก

โดยในที่ประชุมได้รับชมวิดีทัศน์ พร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนงานการป้องกันและปราบปรามขับเคลื่อนโครงการบำบัดฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ในพื้นที่ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเข้าใจภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม

 โดยการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมุ่งเน้นการดำเนินการแบบ เป็นไปตามธรรมชาติ และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่อดีตรวมถึงการบูรณาการด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา อีกทั้งยังขับเคลื่อนโครงการมัสยิดสานใจสืบสานศาสตร์พระราชาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 10 แห่งจากพื้นที่ 10 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นอาหารแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 จากนั้นร่วมหารือเพื่อประสานการปฏิบัติ รับฟังข้อเสนอแนะจากมวลชนในพื้นที่ เพื่อรับความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น