โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นิพนธ์เปิด ประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เน้นย้ำ ท้องถิ่นต้องเป็นเอกภาพ ยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณะฯ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชมคลิป)

 

    นิพนธ์เปิด ประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เน้นย้ำ ท้องถิ่นต้องเป็นเอกภาพ ยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณะฯ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชมคลิป)

 


  


  เมื่อวันที่ 11 ก.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้  คณะวิทยากร นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม

     นายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดประชาชน จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งในด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย การพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารท้องถิ่น รวมถึงต้องเป็นเอกภาพ และต้องพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้ทัดเทียมสากล และที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเข้มแข็งสามารถบริหารงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

    โดยการจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนา ได้รับความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนา ได้ระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอปัญหา หรืออุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมความร่วมมือ เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเทศบาลด้วยกัน กับหน่วยงานอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้จำนวน 900 คนประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ของเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลในภาคใต้
 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายถวิล ไพรสณฑ์ ผู้เชึ่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจและกฎหมายท้องถิ่น และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  

////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น