โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรม เพื่อองค์กรพุทธในพื้นที่ จชต.และองค์กรพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 3 โครงการ งบประมาณ 1,621,100 บาท จาก ศอ.บต.


สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรม เพื่อองค์กรพุทธในพื้นที่ จชต.และองค์กรพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   3 โครงการ งบประมาณ 1,621,100 บาท จาก ศอ.บต.

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

           วันที่ 12 กรกฎาคม  2565 เวลา13.30 - 15.30 น. นายกรีฑา แดงดี/นายนิมิตร ยางทอง  รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  นายดี  แก้วบุญธรรม/นายพรม นงรัตน์/นางสุนีย์ พรหมสุวรรณ์/นางยุลิน สุวรรณคีรี/นางช่อเพชร ทัศนกูลกิจ กรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.และประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  เป็นตัวแทน
          เข้ายื่นเอกสารโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรม เพื่อองค์กรพุทธในพื้นที่ จชต.และองค์กรพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 3 โครงการ งบประมาณโครงการ 1,621,100 บาท(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

         จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี  พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต./นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับเป็นอย่าง  สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต./สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณอย่างสูงยิ่งและขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น