จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พาณิชย์เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการภาคใต้ สู่เวทีส่งออกระดับโลก ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG

 พาณิชย์เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการภาคใต้ สู่เวทีส่งออกระดับโลก ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG

 


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคใต้)  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ


โดยในปีนี้ได้มีการเพิ่มกิจกรรม Online Coaching การให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง เป็นการให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรก  ของโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านโลโก้ รูปแบบสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ แบบตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคใต้) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ในปีนี้มีผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 41 ราย จากจังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสตูล แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร หัตถกรรมท้องถิ่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ 20 ราย

          สำหรับกิจกรรมภายในวันงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการ BCG Packaging Trend การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “เครื่องหมายการค้าสำคัญอย่างไรต่อ OTOP & SMEs” โดย คุณประสิทธิ์   คล่องงูเหลือมอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมการพิมพ์ไทย หัวข้อ “BCG Model เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

         โดย อาจารย์ศุภเดช หิมะมาน หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุอาหาร” โดย อาจารย์มยุรี  ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย และหัวข้อ “Packaging Design for E-Commerce and Import/Export”   

         


         

            โดย ดร.ณัฐกฤษณ์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Workshop “การสร้างอัตลักษณ์ให้บรรจุภัณฑ์  (Product Positioning)         เชิงดีไซน์” และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ ซึ่งเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 58 คู่ มูลค่ารวม 3,304,500 บาท แบ่งเป็นมูลค่าการค้าทันที 108,500 บาท และคาดการณ์มูลค่าการค้าภายใน 1 ปี 3,196,000 บาท


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น