โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานเสวนาวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (มีคลิป)

 ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานเสวนาวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (มีคลิป) ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

             เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศอ.บต.  ได้จัดกิจกรรมสานเสวนาวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายทวีศักดิ์ ดาโอะ ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.วันชัย แก้วหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์มะยูนัน มามะ นักวิชาการอิสระ ร่วมดำเนินรายการ

            โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้นำศาสนาทุกศาสนา ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคนักธุรกิจ นักศึกษา กลุ่มเยาวชนและภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


          ทั้งนี้ นายดลเดช  พัฒนรัฐ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม) พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.) นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (วธ.) นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สงป.) นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (ปภ.) นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ร่วมเป็นเกียรติรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเสวนาฯ จากผู้นำศาสนาทุกศาสนา และทุกภาคส่วนในพื้นที่

       สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้


     ทั้งนี้ กิจกรรมการสานเสวนา ในหัวข้อ การธำรงค์อัตลักษณ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมและ  กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ ตัวแบบขั้นต้นของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาวิถีชีวิตก่อนและหลังการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และศาสนา การปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม เท่าเทียม และวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
      และเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้แห่งนี้ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น