โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส มีมติเห็นชอบให้เปิดการเรียน การสอนแบบ On-site เพิ่มเติม 26 โรง รวมเป็น 62 โรง เฉพาะอำเภอรือเสาะ อำเภอเดียว

 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส มีมติเห็นชอบให้เปิดการเรียน การสอนแบบ On-site เพิ่มเติม 26 โรง รวมเป็น 62 โรง เฉพาะอำเภอรือเสาะ อำเภอเดียว


นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส มีมติเห็นชอบให้เปิดการเรียน การสอนแบบ On-site เพิ่มเติม 26 โรง รวมเป็น 62 โรง เฉพาะอำเภอรือเสาะ อำเภอเดียว เปิดได้ 32 โรง มากกว่าอีก 12 อีกร่วมกัน เพื่อนักเรียนได้เรียนหนังสือและประชาชนปลอดภัยการติดเชื้อโควิด -19

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์  จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส    เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส

, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

           นายแพทย์ชัยวัฒน์   พัฒนาพิศาลศักดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯโควิด-19 ในพื้นที่ , มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และผลการดำเนินงาน VUCA-F และ NARA TOUR ในภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯโควิด-19 ในพื้นที่คลี่คลายไปในทางที่ดี ยอดผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนยอดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1  ร้อยละ 51.35 และ เข็มที่ 2  ร้อยละ 41.45

 

  นอกจากนี้ที่ประชุมมีรายงาน เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระ ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐) และ คำสั่ง ศบค. ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ฯ  เช่น ในพื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน  ส่วนร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ  โดยห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน เป็นต้น

 
 ส่วนการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักร เป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม โดยสามารถ ดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ ยกระดับขึ้นเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคเป็นการเฉพาะ

 
เช่น ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วราชอาณาจักร เฉพาะที่ร้านที่มีพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบาย ถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการเพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามเวลาเปิดทําการปกติในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 จนถึง เวลา 01.00 นของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

 ซึ่งมีการรายงานความก้าวหน้า เรื่องการเตรียมการเปิดเมือง ตามมาตรฐาน Sha Sha+  และมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ( Thai  Stop Covid -19 ) Covid Free Setting   โดยล่าสุดผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านมาตรฐาน Sha  จำนวน 24 ราย  โรงแรมผ่านมาตรฐาน Sha+   4 แห่ง

 

 นอกจากนี้มีการรายงานการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 โรง และมีการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site เพิ่มเติม ในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ จำนวน 26 โรง ประกอบด้วย 1.ร.ร.บ้านยาบี 2.ร.ร.บ้านวัดกำแพง 3.ร.ร.บ้านกูแบสาลอ อ.เมืองนราธิวาส 4.ร.ร.บ้านกูเล็ง 5.ร.ร.บ้านบูเกะกอตอ 6.ร.ร.บ้านกาบุ๊ 7.ร.ร.บ้านกาเด็ง 8.ร.ร.บ้านปูต๊ะ 9.ร.รบ้านทุ่งคา 10.ร.ร.บ้านบลูกาสะนอ 11.ร.ร.บ้านกาแร 12.ร.ร.บ้านกำปงปีแซ 13.ร.ร.บ้านลูโบะดาโต๊ะ อ.ยีงอ 14.ร.ร.ประชาวิทย์รังสรรค์ 15.ร.ร.บ้านป่าไผ่ 16.ร.ร.คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร ครบทั้งตำบล 17.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 89(บ้านโคกสยา) 18.ร.ร.บ้านตาเซะเหนือ อ.สุไหงปาดี 19.ร.ร.รักไทย 20.ร.ร.นิคมพัฒนา 5, อ.สุคิริน 21.ร.ร.บ้านมะนังปันยัง 22.ร.ร.บ้านละหาน 23.ร.ร.บ้านลูโบะบูโละ ต. สามัคคี อ.รือเสาะ ครบทั้งตำบล 24.ร.ร.ภัครียาอนุบาล 25.ร.ร.ศรีทักษิณ ต .รือเสาะออก 26.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อัลรอฮ์มานียะห์ ต.บาตง อ.รือเสาะ

 

           และมีการพิจารณาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้  โดยนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานฯจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม  การจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร   บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกคนรอในห้องประชุมก่อนเสด็จไม่เกิน 2 ชม. และงดการขายดอกไม้ ของชำร่วยต่างๆในงาน และไม่อนุญาตให้ญาติเข้าในเขตอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ด้านนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า อำเภอรือเสาะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างจริงจัง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ, ธนาคาร อปท.,ทหาร,ตำรวจ,บุคลากรทางการแพทย์,ทางการศึกษา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำศาสนาทางอิสลาม,เจ้าอาวาส,ผู้นำสตรี, เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้ประชาชนได้ปลอดภัยจากโควิด-19 และได้เปิดโรงเรียนครบทั้ง 4 โรงของตำบลสาวอ เป็นตำบลนำร่อง ตำบลแรกของจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และมีแผนที่จะเปิดโรงเรียนให้ครบทั้งอำเภอภายในเดือนธันวาคมนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น