โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุม ศบค.นราธิวาส อนุมัติให้โรงเรียนเปิด On-Site ได้ของอำเภอรือเสาะ จำนวน 14 โรงเรียน(ชมคลิป)

 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุม ศบค.นราธิวาส อนุมัติให้โรงเรียนเปิด On-Site ได้ของอำเภอรือเสาะ จำนวน 14 โรงเรียน(ชมคลิป) 
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุม ศบค.นราธิวาส อนุมัติให้โรงเรียนเปิด On-Site ได้ของอำเภอรือเสาะ จำนวน 14 โรงเรียน จากเดิมครั้งแรกเปิดแล้วที่ตำบลสาวอ 4 โรง รวมเป็น 18 โรง ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าฯรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส(ศบค.นธ.)และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส
 พร้อมด้วย นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส, นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมพระนราพิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม โดยได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส ติดเชื้อมาก อยู่ในลำดับต้นๆ ใน 7 จังหวัดที่เป็นพื้นที่สี่แดง ของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ฉีดวัคซีน อย่างทั่วถึง


 เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ได้ทำงานและดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข ในสถานการณ์โควิด-19 เรื่องเพื่อทราบ ประธานได้ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส เรื่องพิจารณา  การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในรูปแบบ  On-site  โดยดร.ชาร์ริฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ผลมีโรงเรียน ในเขตอำเภอรือเสาะ ผ่านการประเมินทั้งหมดทั้ง 14 โรง จากเดิมที่เปิดสอนในเขตตำบลสาวอ เป็นตำบลแรก 4 โรง ของจังหวัดนราธิวาส
 เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2564  ต้นพฤศจิกายน 2564 ถือว่าเป็นอำเภอแรกของจังหวัดนราธิวาส ที่สามารถเปิดสอนได้เร็วและมากที่สุดในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ,เขตตำบลเรียง,เขตตำบลโคกสะตอ,ของอำเภอรือเสาะ และในเขตตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส 4 โรง  รวมทั้งสิ้น 23 โรง เพราะนักเรียน,บุคลากรของโรงเรียนฉีดวัคซีนครบ เกือบ 100% ผู้ปกครองฉีดวัคซีนมากกว่า 80 %
 และประชาชนในหมู่บ้านฉีดวัคซีนมากกว่า 70% บางหมู่บ้านเกือบ 100% เต็ม ซึ่งเป็นการวางแผนในการรณรงค์ทุกรูปแบบ ร่วมพลังกายพลังใจ ทำงานเพื่อประชาชน โดยไม่ได้คำนึงว่า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด เพราะข้าราชการทุกคนต้องทำหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน

 ด้านนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ทำงานทั้งกลางวัน กลางคืน ใช้วิธีพูดคุยแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนยินยอมสมัครใจ มาฉีดวัคซีนเอง ไม่ตัดสินใจแทนประชาชน โดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

โรงเรียนที่เปิดสอนได้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 1.โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 2.โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ ตำบลรือเสาะ 3.โรงเรียนบ้านสะแนะ 4.โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 5.โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 6.โรงเรียนบ้านซือเลาะ 7.โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์(โรงเรียนสังกัดมัธยม) ตำบลเรียง 8.โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 9.โรงเรียนสายน้ำทิพย์(บ้านไอร์กลูแป)10.โรงเรียนบ้านสวนพลู 11.โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 12.โรงเรียนตชด.การท่าอากาศยานฯ สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลโคกสะตอ 13.โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 14.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์(สังกัดโรงเรียนมัธยม) ตำบลรือเสาะออก รวม 14 โรงในอำเภอรือเสาะ และอีก 4 โรง ในเขตตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส คือ 15.โรงเรียนบ้านรามา 16.โรงเรียนวัดลำภู 17.โรงเรียนวัดโคกโก 18.โรงเรียนบ้านทำเนียบ


นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการเชิงรุกในการรณรงค์ฉีดวัคซีน 7 วัน 77 ตำบล ครอบคลุม 70% เริ่มวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จะเห็นได้ว่ามีผลตอบแรกจากประชาชนทุกอำเภอเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า% การฉีดซีนภาพรวมอย่างต่ำอยู่ แต่ก็มีสถิติที่ดีขึ้นทุกอำเภอ และจะรณรงค์ต่อไปตามกิจกรรม"รวมใจภัคดิ์ รักษ์นรา พาสร้างภูมิ" สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนคนไทย ให้ครบ 100 ล้านโด๊ส 27 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2564  ปกป้องชาวนราด้วยการฉีดวัคซีน


 จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน ไปเคาะตามบ้าน บริการถึงที่บ้าน เพื่อความปลอดภัย,อยู่ดีมีสุขของประชาชนจังหวัดนราธิวาส และได้เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อย่างโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม ไม่รับสินบนใดๆทั้งสิ้น เพราะผิดกฏหมายเลือกตั้งและผิดหลักศาสนาด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเสียสละในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวก่อนปิดการประชุม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น