โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ชมคลิป

 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ชมคลิป

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564  เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิตติพล  เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564  เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
  โดยมี พัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา, ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ, ผู้แทนคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ตลอดจนผู้แทนกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

 

ที่ประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข และแผนการขับเคลื่อนงานไตรมาส 4/2564 ในระดับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย

          1. ผลการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. (งบฟื้นฟู)

          2. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช. (งบปกติ) 

          3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

          4. ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

          5. การเตรียมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ต่อมา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในระดับอำเภอ โดยตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแต่ละจังหวัด ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญๆ คือ

          1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. (งบฟื้นฟู)

          2. ผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส 1 - 3 /2564

          3. ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

          4. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.)

          5. ความสำเร็จการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

          6. การพัฒนาและขยายผลโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถุงไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

          7. แนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ

          8. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ

  จากนั้น นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 ได้กล่าวสรุปเนื้อหาการประชุมฯ และกล่าวเน้นย้ำการดำเนินงานในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย

          1. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเด็นการบริหารจัดการหนี้ และประเด็นการใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลสมาชิกกองทุน ในการนำเงินไปเป็นทุนประกอบอาชีพ

          2. การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สู่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต ตำบลละ 1 จุด และ

          3. การเปลี่ยนสายงาน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติตำแหน่ง จากสายงานนักวิชาการชำนาญการ เป็นนักวิชาการชำนาญการพิเศษ และมีการกันตำแหน่งของเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชน

สำหรับวันนี้ ผู้เข้าประชุมฯ ได้แต่งกายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าไทยและผ้าถิ่นแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตลอดจนเป็นการประชุมที่ ดำเนินงานภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น