โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เบื้องหลัง...การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๐ คน " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

เบื้องหลัง...การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๗  ประจำปี ๒๕๖๓  จำนวน ๓๒๐ คน    " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ร่วมบันทึกเทปกิจกรรมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๐  คน 

   ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

 


การดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘เป็นต้นมา ดำเนินการมาแล้ว ๓๖ รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วม จำนวน ๘๓๔๖ คน ครอบครัวอุปถัมป์ จำนวน ๓๗๖๑ ครอบครัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนด้วยดีเสมอมา สำหรับรุ่นนี้เป็นการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน ประกอบด้วยเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๒๐๐ คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๑๒๐ คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะแห่งการอยู่ร่วมในพหุวัฒนธรรมเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๔-๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๓     ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการผ่อนคลายในทิศทางที่ดีขึ้นตามรายงาน และการให้ข้อเสนอแนะของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้งว่า สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด     การจัดกิจกรรมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๗ ครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อมิให้เยาวชนผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว ตามคุณสมบัติที่กำหนดที่มีอายุระหว่าง ๑๕- ๑๙  ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เสียสิทธิ์และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเยาวชนได้มีเจตนารมณ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างแน่วแน่ โครงการฯ ควรตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนการเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะ และ แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเสริมสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันของเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" การจัดกิจกรรมจึงเป็นไปตามหลักสูตรโครงการฯ แต่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้กระชับขึ้น       พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ประธานพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๗  ประจำปี ๒๕๖๓  จำนวน ๓๒๐ คน     โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๗ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กอง

ทัพบก


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น