โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สกู๊ป..ตามไปดู ชายแดนใต้ วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

 

สกู๊ป..ตามไปดู ชายแดนใต้ วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม  สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว


      โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส       เมื่อวันจันทร์ ที่๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม เป็นชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัดนราธิวาส
      


   ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกัน โดยที่ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และคณะ


        ได้เมตตาลงพื้นที่มาให้กำลังใจคณะผู้จัดงาน โดย นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวถวายการต้อนรับ นายไพศาล ไชยประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ ๕ กล่าวรายงาน โดยมี  นางอุษณีย์  ธุวโชติ  วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

         และมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากล้น อีกส่วนหนึ่ง มาร่วมสนับสนุนจำพวกน้ำดื่ม อาหาร และน้ำชา กาแฟ ซึ่งถือว่าเป็นงานบริการที่น่าประทับใจทั้งไทยพุทธและมุสลิม นอกจากนั้น ยังนำผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านมาแสดงให้คณะกรรมการได้ชมหลายรายการ

         เช่น สะตอดอง ไม้กวาดดอกหญ้า พริกแกง ขนมกลุ่มแม่บ้านมุสลิม และงานปักผ้า เป็นต้น งานนี้มีการแสดงศิลปะการรำมโนราห์ต่อหน้าคณะกรรมการโดยเยาวชนบ้านไอร์เจี๊ยะ  เมื่อคณะกรรมการได้เยี่ยมชมตามซุ้มต่างๆ แล้วก็มาประเมินผลการดำเนินงาน          หลังจากฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว คณะกรรมการจึงได้ลงพื้นที่ไปดูสวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ของนายแจ้ง อินทิมา ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร จากนั้น จึงไปตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำดื่มและโรงน้ำยางของชุมชนบ้านไอร์เจี๊ยะ เสร็จแล้วจึงพากันกลับ

     กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมเชิงพหุวัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม, ในหมู่บ้านไอร์เจี๊ยะมีจำนวนประชากรไทยพุทธประมาณ 80% และพี่น้องมุสลิม 20%  ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข มีความรักสามัคคี พึ่งพาอาศัยกันและกันด้วยดี ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ชุมชนบ้านไอร์เจี๊ยะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตัวเองได้
     มีกลุ่มออมทรัพย์ที่ชาวมุสลิมมีส่วนร่วม มีกิจกรรมที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เป็นเพราะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของคนทั้งสองศาสนาปฏิบัติร่วมกันมาถึงปัจจุบันนั่นเอง

     ด้านพระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม  ได้กล่าว ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคณะผู้ให้การสนับสนุนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ที่ทำให้การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ณ วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม     ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี, ปัจจัยที่ทำให้ชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุข ก็คือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ในวิกฤติท่ามกลางปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ เราจะต้องเรียนรู้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาให้เป็นไปในทางเดียวกัน หมู่บ้านและสังคมจึงอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขโดยอหิงสา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น