โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป)" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓ " ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย "

 

(ชมคลิป)" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓  " ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย "

 " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์นี้.....(ตอนที่ ๒ ) ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ "

 


" สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ   ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์   ๔ อย่าง " กองพลทหารราบที่ ๙จากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นับเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย และสร้างความปลื้มปีติให้ปวงชนชาวไทยด้วยเป็นวันที่ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์ พระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า... "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" สะท้อนถึงพระราชปณิธาน และพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อจะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 


        ท่านผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

( ตอนที่๑ ) ...รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้นำเสนอพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔  อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

และประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ เปิดอย่าง เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

 


     วันศุกร์นี้..( ตอนที่ ๒ ) รายการคืนคุณให้แผ่นดินพาท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้ป่า ๓

อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างกองพลทหารราบที่ ๙ ในพื้นที่ จำนวน ๒๘ ไร่โดยได้รับเกียรติจากท่าน

 

พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

 

พันเอก ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

 

พาท่านผู้ชมทางบ้านเยี่ยมชมในศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ โดยได้จัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้เป็น ๑๓ สถานีได้แก่  การการทำดินจากใบไม้ การทำปุ๋ยอินทรีย์การเพาะพันธุ์กล้าไม้ 

การทำคลองไส้ไก่

หลักการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

การปลูกพืชสมุนไพร

และการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การเลี้ยงสัตว์ 

การทำนาใช้น้ำน้อย

การเผาถ่าน 

การทำน้ำส้มควันไม้ 

การทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้  การทำอาหารปลาและปุ๋ยจากมูลกระต่าย

และบทสรุปของศูนย์เรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

คือ การปลูกป่า ๓อย่าง ได้ประโยชน์ ๔อย่าง  ได้ไม้ทำที่อยู่อาศัย  ไม้กินได้ ไม้ใช้สอย  ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ ได้การอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ได้ปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน ตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

๑.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน การสืบสาน รักษา และต่อยอดในเรื่องการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้

๒.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ฟอกอากาศ ลดโลกร้อน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

๓.สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบ วนเกษตร ผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดโดยมีต้นไม้เป็นหลัก

 เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ป่า แจกจ่ายให้ประชาชนโดยทั่วไป

๕.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า หลักการปลูกป่า การขุดคลองไส้ไก่ การเลี้ยงสัตว์ และบทสรุปถึงประโยชน์จากการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

๖.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

๗.เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


อย่าพลาดติดตามชมศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ ประโยชน์ ๔ อย่างในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่

30  ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

 


 CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น