โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) https://youtu.be/_KfTX2ckWBc รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก การปฎิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑

(ชมคลิป)  https://youtu.be/_KfTX2ckWBc รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  การปฎิบัติงานของ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ 


    การปฎิบัติงานของ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงของชาติ มีความสลับซับซ้อนเชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกลายเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีความจำเป็นต่อการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัย


อันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทำลาย หรือทำความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ  รวมถึงในกรณีที่เกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กลับสู่สภาวะปกติ


เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ จึงได้จัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขึ้น ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ (มาตรา๕) ใช้ชื่อย่อ "กอ.รมน."  ขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเสนาธิการทหาร
บก เป็นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยตำแหน่ง
  
  วิสัยทัศน์ : กอ.รมน. เป็นองค์กรหลัก
ในการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ หรือ กอ.รมน.ภาค๑
จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ ๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
และมีการปรับแก้อัตราเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบาย และโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีหน้าที่หลักในการอำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ และขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค ๑   เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๑
ส่วนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๑ 

ส่วนแยก ๑ กองกำลังบูรพา   ส่วนแยก ๒ กองกำลังสุรสีห์    ส่วนแยก ๓ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรวม ๒๖ จังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็น ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ๒๕ จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร

สำหรับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค๑
ปี ๒๕๖๓ เป็นการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ที่กำหนดให้ กอ.รมน. รับผิดชอบในการอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกำกับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อย ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ แผนย่อยด้านการป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๓ กอ.รมน.ภาค๑ มีผลการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายจาก กอ.รมน. รวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

2 การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

3. ด้านความมั่นคงทางสังคม

4. การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7. ภัยจากโรคระบาด

   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
สถานีวิทยูโทรทัศน์กองทัพบก  เวลา 13.40 - 14.00 น.
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น