โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“ โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล “ การปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑


โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล “  การปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑


    การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การส่งเสริม
ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการน้อมนำโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ นำมาบูรณาการเพื่อไปขยายผลในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม

 เกิดการผลึกกำลังร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านอยู่ดี กินดี และ มีสุข ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


พันเอกสุรวิชญ์ แดงจันทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี รอง ผบ.มทบ.๑๒

พันเอกหญิง นพรรษศร เพ็ชรมงคล  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี

           และ


ส้มโอ ปราจีนบุรี   Prachin Pomelo วิสาหกิจชุมชนชาวสวนส้มโอบ้านโคกไม้แดง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ส้มโอ ปราจีนบุรี

ส้มโอปราจีนบุรีที่นิยมปลูกคือ สายพันธุ์ทองดีเป็นส่วนใหญ่ สายพันธุ์ขาวใหญ่ สายพันธุ์น้ำผึ้งและสายพันธุ์แตงกวา มีพื้นที่ปลูกอำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนที่เหมาะกับการปลูกส้มโอทั้ง 4 สายพันธุ์ เป็นที่นิยม

 ที่สำคัญ ลักษณะผลมีผิวสวยเนื้อดีรสชาติดี ซึ่งกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช(GAP พืช)พ.ศ.2555  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น