โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศปบ.จชต. พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก นร. ม.1 และ ม. 4 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ศปบ.จชต. พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก นร. ม.1 และ ม. 4 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีความนิยมสูงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมทั้งเยี่ยมการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

โดย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการสอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนยาทวีวิทยาคม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายพิทยา เพชรักษ์ และดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ร่วมลงพื้นที่ติดตามนายการุณ สกุลประดิษฐ์ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา โรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนนราสิขาลัย โรงเรียนสุไหงโก-ลก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี รวมทั้งเข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนปานาเระ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก

ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า โรงเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ส่งผลให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับสูง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการติดตามรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่ “new normal” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในสถานศึกษาใช้ป้องกันโรค โดยจะนำมาถอดเป็นบทเรียนรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว


ด้าน นายชลำ อรรถธรรม ได้กล่าวชื่นชมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการสอบคัดเลือก และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดสภาพปัญหาและข้อจำกัดด้านต่าง ๆ แต่ยังสร้างให้เกิดภาพของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรทุก ๆ คน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น