โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สว. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ร่วมประชุมทีมสว. นำเสนอ-สรุป ศึกษาสร้างมาตรฐานระบบแบบOnline ด้วย Cisco Mabel Meeting Programe พร้อมยื่น คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สภาวุฒิ (มีคลิป)


สว. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ร่วมประชุมทีมสว. นำเสนอ-สรุป ศึกษาสร้างมาตรฐานระบบแบบOnline ด้วย Cisco Mabel Meeting Programe  พร้อมยื่น คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สภาวุฒิ (มีคลิป)
  
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


  เมื่อวันที่12/พ.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดประชุมคณะอนุ 3 ด้วยระบบ Online ด้วย Cisco Mabex Meeting  Programe ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการของอนุกรรมาธิการฯ และการระดมข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษาสร้างมาตรฐานระบบการศึกษาแบบอินไลน์ โดยการสรุปนำเสนอผลการประชุม ให้คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาวุฒิ เพื่อพิจารณาต่อไป


      โดย  กมธ.อววน.จะมีการประชุมในวันที่ 14 พค.63 เวลา 10.00 น. ประชุมโดยเครือข่าย
ออนไลน์ Cisco Mebex Meeting      สถานที่จัดประชุม ณ สำนักงาน สว.สวัสดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทีม สว.


  1.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา
  2. ผศ.สุริยันต์  สุวรรณราช ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกวุฒิวุฒิสภา
  3.นายจักรกฤษณ์ สุขคง ผู้ชำนาญการปจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
 4. นายมานะชัย  ขุนทองจันทร์ และ รตอ.สุนันท์ ช่วยเกิด ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกวุฒิสภา
 5. นางสุมณฑินี  สมัครพงศ์ ปฏิบัติ หน.สนง.สมาชิกวุฒิสภา
 6. รศ.ดร.สมพร ณ นคร  ผู้ชำนาญการประคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
7.นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 3
8. คณะอนุกรรมาธิการ 3 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างหลาก


     ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสด fb Live คุณพวงรัตน์ วิชัยดิษฐ์ สถานี "คิดถึงจัง เรดิโอ"  ตลอดการประชุมจนจบการประ ประชุมมี(ผู้ติดตาม 7500 คน)

นายขุน  เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
12/05/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น