โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จัดโครงการฝึกอบรมการก่ออิฐ ฉาบปูน ฉาบปูนสไตล์ลอฟ ให้กับพระภิกษุ สามเณร

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จัดโครงการฝึกอบรมการก่ออิฐ ฉาบปูน ฉาบปูนสไตล์ลอฟ ให้กับพระภิกษุ สามเณร


ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และคุณจักรพงษ์ ธานีรัตน์ ประธานเจ้าหน้ที่บริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมการก่ออิฐ ฉาบปูน ฉาบปูนสไตล์ลอฟ ให้กับพระภิกษุ สามเณร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร


ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร กล่าวว่า วิทยาลัยแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นองค์อุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ทางวัดจึงประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร  จัดตั้ง "วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ  สามเณร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 และเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือระดับ ปวช. สาขาช่างเชื่อมโลหะ สาขาช่างยนต์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาแอนนิเมชั่น


ผู้อำนวยการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายหลักในการบริหารประเทศ เน้นเรื่องการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต ประชาชนมีความสุขโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างบูรณาการและสอดล้องกัน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 รวมไปถึงการพัฒนหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มืคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัฒน์ และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอีกอย่าง คือ การพัฒนาคนให้มีทักษะทางด้าน solf skil โดยพัฒนามาจากการใช้ชีวิต การเข้าสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสียสละและการมีจิตอาสา ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถอาไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะทำงานในสายงานไหนก็ตาม

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคดอนมือง และบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดทำโครงการก่ออิฐ ฉาบปูน ฉาบปูนสไตล์ลอฟ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการก่ออิฐ ฉาบปูน ให้กับสามเณร และนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง

 ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม เป็นการนำทัษะความรู้ที่ได้ร้บไปต่อยอดการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพให้กับสังคม กิจกรรมนี้ นอกจากทักษะความรู้ที่ได้รับแล้ว สามเณยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสอนให้สามณรเป็นผู้ที่เสียสละ มีจิต
อาสา

การดำเนินงานครั้งนี้มีพระภิกษุ สามณรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 รูป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามเณรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อให้สามเณรนักเรียน นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการก่ออิฐ การฉาบปูนและเทคนิคการลอกลาย เพื่อให้สามเณรนักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้ผู้สามณรนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่เสียสละ มีจิตอาสาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

โดยเป้าหมายในลำดับถัดไปของโครงการ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ได้ร่วมกับ วิทยลัยเทคนิคดอนเมือง จะไปบูรณปฏิสังขรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม สภาพแวดล้อมไม่พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณรได้

โดยกิจกรรมนี้จะสอนให้สามเณรที่เข้าร่วมโครงการรู้จักที่จะเป็นผู้ที่แบ่งปันและรับบริจาคสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจใฝ้ธรรมะและมีจิตสาธารณะ คือสำนีกต่อ ส่วนวม เช่น การไม่เบียดบียนผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียรอดทน เสียสละ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น