จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีออกพรรษา ถวายปัจจัยร่วมบูรณะวัดพนาสณฑ์ จ.นราธิวาส


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีออกพรรษา ถวายปัจจัยร่วมบูรณะวัดพนาสณฑ์ จ.นราธิวาส

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พระครูสุตธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดพนาสณฑ์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 เพื่อถวายปัจจัยบูรณะโบสถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ตามประเพณีชาวพุทธที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษา

  ทั้งนี้มหาวิทยลัยนรริวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้ทภาะทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10
พฤจิกายน 2562 ที่วัดพนาสณฑ์หมู่ที่ 7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อนำปัจจัยไปร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารโรงครัว ห้องน้ำและบูรณะโบสถ์ (หลังเก่า)

 ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทศสนา ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนทั่วไปไปร่วมตระหนักถึงความสำคัญในกรอนุรักษ์วัฒนธรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของประชาชน ให้คงอยู่สืบไป


   ในการนี้เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งยอดเงินทำบุญในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,024,874 บาท และนำรายได้ทั้งหมดทอดถวายตามวัดที่กำหนด เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้พระภิกษุที่ท่านอยู่ดำรงพระพุทธศาสนาได้มีอานิสงค์ของกฐิน และได้มีกำลังในการสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น