โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นราธิวาส จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมบนความเข้าใจซึ่งกันและกันสู่สังคมสันติสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล)


นราธิวาส จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมบนความเข้าใจซึ่งกันและกันสู่สังคมสันติสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ ม.4 บ้านตะเหลี่ยง ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์บ้านตะเหลี่ยง ครั้งที่ 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอตากใบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

    ทางด้าน นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานเมาลิดเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี พิธีทางศาสนาตาม หลักศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ถูกต้องตามแนวของพระผู้เป็นเจ้านั่นคือเอกองค์อัลลอฮุ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานเมาลิดหรือเมาลิดนบี เป็นงานที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน
พร้อมใจกันจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของทนศาสดานบีมูฮัมหมัด(ซ.ล)

เมื่อเวลาอันสำคัญมาถึง พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะร่วมกันจัดงานเมาลิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วในงานจัดให้มีการกล่าวสรรเสริญแด่ท่านศาวดานบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) และกิจกรรมอื่นๆ โดยศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำดี คำสอนทุกศาสนาย่อมเกี่ยวพันกันเป็นสัจธรรมนำชีวิต การปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาที่แต่ละคน เชื่อถือ ศรัทธา อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาย่อมนำไปสู่ความเจริญ และเป็นแนวทางของการสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

สำหรับเมาลิดดุลนบีเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล.) ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบีอุลอาวัล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับมุสลิม จะเลือกเอาวันใด วันหนึ่งในเดือนนี้จัดงานฉลอง ซึ่งในห้วงเดือนดังกล่าว มุสลิมทั่วโลกจะมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ,ล.) จัดให้มีงานเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านศาสดา 


ด้วยการนำชีวประวัติของท่านศาสดาตั้งแต่วันประสูติจนถึงวันวากาฟ (ถึงแก่กรรม) นำมาเสนอหลากหลายรูปแบบ อาทิ การนำบทกวี (บัรซัญญี ) ที่กล่าวถึงชีวประวัติของท่านมาอ่าน เพื่อนำมาเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตแก่มุสลิม การยกย่องวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ทำได้โดยดำเนินการปฏิบัติในวันเกิดของท่าน


 คือ การถือศีลอดในวันจันทร์ การกล่าวซอลาวาตนบีเป็นส่วนหนึ่งของการให้เกียรติยกย่อง รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่ง ละเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งห้ามของท่าน และดำเนินตามแบบอย่างของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล.) การจัดเมาลิดนบีนิยมจัดที่มัสยิด แล้วให้พี่น้องประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ก่อนเลี้ยงอาหารจะมีการเชิญโต๊ะอิหม่ามหรือโต๊ะครูนำกล่าวสรรเสริญด้วย

   ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงท่าน
บีมูฮัมหมัด(ซ.ล)และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และภาคประชาชน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่กิจกรรมเมาลิดสสัมพันธ์ อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน กล่าวสรรเสริญแด่ศาสดานบีมูฮัมหมัด(ซ.ล) กิจกรรมขับร้องเพลงอานาซีด กิจกรรมศิลึการแสดงปันจะสีละ และกิจกรรมพื้นบ้านด้วย
                                        
ขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น