จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรมทหารพรานที่48จัดรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 ท่ามกลางน้ำตากำลังพล ด้านผู้การป้ายแดงเน้นย้ำทั้ง 16 กองร้อยพร้อมดูแลพื้นที่เต็มกำลัง ลดการสร้างเงื่อนไขและสานต่อนโยบาย มทภ.4


กรมทหารพรานที่48จัดรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 ท่ามกลางน้ำตากำลังพล ด้านผู้การป้ายแดงเน้นย้ำทั้ง 16 กองร้อยพร้อมดูแลพื้นที่เต็มกำลัง ลดการสร้างเงื่อนไขและสานต่อนโยบาย มทภ.4

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48

  โดยได้ส่งมอบการบังคับบัญชา อาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพล ระหว่าง พ.อ.สฐิรพงษ์ อาจหาญ (ท่านเก่า)กับ พ.อ. เอกพล เลขนอก (ท่านใหม่) หลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพบกให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับ ส่ง หน้าที่ และมอบธงประจำหน่วยโดยมีนายทหารสัญญาบัตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน และกำลังพลกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมในพิธีท่ามกลางน้ำตาของกำลังพลที่มีต่อ พ.อ.สฐิรพงษ์

ทางด้าน พ.อ.สฐิรพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 (ท่านเก่า) กล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตนเองรับราชการในตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมกรมทหารราบที่ 15 ในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติประวัติและเกียรติยศอย่างสูงต่อตนเองและครอบครัว ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมารวม 4 ปี 6 เดือน 10 วัน

 กำลังพลทุกนายได้ให้ความร่วมมือและร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคีและความมีระเบียบวินัย จนทำให้การปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุสมความมุ่งหมายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำหรับผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 ท่านใหม่นี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ เคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สำคัญๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะได้นำเอาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมไว้อย่างมากมาย รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนากรมทหารพรานที่ 48 ให้เป็นหน่วยที่เข้มแข็ง สง่างาม

 พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของกองทัพบก รวมทั้งกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการก่อความไม่สงบได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน พ.อ. เอกพล เลขนอก ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48 (ท่านใหม่) กล่าวว่า ในฐานะที่รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15 ได้ปกครองบังคับบัญชากรมทหารพรานที่ 48 และนำหน่วยเข้าปฏิบัติภารกิจ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาในระดับสูง เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของกำลังพล

 และเป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพราน อีกทั้งท่านยังได้วางพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานของหน่วย รวมทั้งดูแลทุกข์สุขของกำลังพลและปรับปรุงพัฒนาหน่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับหน่วยทหารอื่นๆในกองทัพบกอีกด้วย
                                            
ขอบคุณ ข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น