โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ เป็นครูใช่ใหม ขอฝากเด็กๆด้วยน่ะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี “


 (ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นครูใช่ใหม ขอฝากเด็กๆด้วยน่ะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี


พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

              บรม     บ้าน โรงเรียน มัสยิด


การเดินทางของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ...มาจังหวัดสงขลา อีกครั้ง...เพื่อผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินมาโดยตลอด
      เพื่อมาถ่ายทำโครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง
กิจกรรม บรม “ บ้าน -โรงเรียน -มัสยิด วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนบ้านกระอาน  จังหวัดสงขลาอยู่ในโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม บรม ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

หลักการและ เหตุผล:

     เนื่องด้วย..สถานการณ์ความเจริญก้าวหน้า กระแสโลกาภิวัฒน์  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมรวดเร็ว และไร้ขอบเขต ส่งผลกระทบให้ เกิดวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย  รวมทั้ง วัฒนธรรม และ ระบบคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย  การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ทุกกลุ่ม ในชุมชน จึงถือเป็นภาระที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน  หรือภาครัฐ ต้องร่วมมือกัน ช่วยกันในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น

โดยการนำ บ้าน..มัสยิด หรือ ศาสนสถาน โรงเรียน


             บรม   
ซึ่งเป็น ๓ องค์กร หลักในชุมชนเป็นกลไก ในการพัฒนา และ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

โดยใช้  บรม  เป็นพลังขับเคลื่อนหลัก  ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพากันเอง รวมกลุ่มอย่างมีพลัง ใช้ชีวิตพอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน ที่เหมาะสม ตามสภาพของสังคมและ วัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์. และความเสียสละของคนในชุมชนนั้นๆ ก้าวสู่ สังคมคุณธรรม ให้เกิดสันติสุขในทุกพื้นที่

มัสยิด:
เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้นำทางศาสนาของชุมชน ผู้นำทางศาสนาของชุมชน ความมุ่งหวังที่จะใช้ มัสยิดเป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมการอบรม ฝึกฝนและปฎิบัติธรรมในรูปแบบของการฝึกปฎิบัติ ตามหลักศาสนา
ส่งเสริมให้มีคุณธรรมต่อสังคม ต่อครอบครัว และต่อตนเอง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชน และเยาวชน ในชาติ มีความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอเสนอโครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง
กิจกรรม บรม ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ททบ.5
 ได้รับเกียรติจากท่าน พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า
เป็นประธานเปิดงานโครงการครั้งนี้
ติดตามชมภาพและบรรยากาศเยาวชนที่เข้ามาอบรม โครงการครั้งนี้ ๑๒๐ คน
ที่ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้บันทึกเทปมาฝากผู้ชมทางบ้าน


อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่  ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 คุณสุรีย์พร ดวงทอง
 คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
 พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น