โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จิตอาสา "รวมพลัง Big Cleaning Day และ MOU ร่วมลด แยกมูลฝอยเลิกใช้โฟมและลดพลาสติกภายในรั้วสาธารณสุข จังหวัดยะลา


จิตอาสา "รวมพลัง Big Cleaning Day และ MOU ร่วมลด แยกมูลฝอยเลิกใช้โฟมและลดพลาสติกภายในรั้วสาธารณสุข จังหวัดยะลา

          เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 เวลา 14.15 น.     นางวรรณา บุรี    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.นพ.สสจ.ยะลา) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  ผู้อำนวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 จ.ยะลา  หัวหน้าศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอดจน นักศึกษา  ประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ นายนิมะ  มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโครงการจิตอาสา รวมพลัง Big Cleaning Day และ MOU ร่วมลด แยกมูลฝอย เลิกใช้โฟม และลดพลาสติก ภายในรั้วสาธารณสุข จังหวัดยะลาเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณลานวัฒนธรรม  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา 


             กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ดำเนินงานโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช-กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาตให้ วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น   วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยและได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ภายใต้หัวข้อ อากาศดี สุขภาพดี      ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน” 

              ทั้งนี้หน่วยงานราชการในรั้วสาธารณสุข จังหวัดยะลา จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรมร่วมลด แยกมูลฝอย เลิกใช้โฟม และลดพลาสติกภายในรั้วสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยการลดการสร้างมูลฝอย แยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังขยะให้ถูกต้อง เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และร่วมลดมูลฝอยพลาสติก เช่น ถุงหูหิ้วพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถ Reuse หรือ Recycle ได้ และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างองค์กรต้นแบบในการคัดแยกมูลฝอยทุกประเภท  และให้หันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

                        จังหวัดยะลาได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่ ทั้งด้านการพัฒนา ด้านภัยพิบัติ ตลอดจนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ โดยการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์จิตอาสาพระราชทาน ที่มุ่งเน้น ๓ สร้าง ประกอบด้วย สร้างความเสียสละ” “สร้างความสามัคคีและ สร้างความจงรักภักดีเพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ สุขภาพกายและใจ           ให้ชุมชนได้พัฒนา ตลอดถึงประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน  กิจกรรมในวันนี้จึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดและ MOU ร่วมลด แยกมูลฝอย  เลิกใช้โฟม และลดพลาสติก ภายในรั้วสาธารณสุข จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างพลังความสมัครสมานสามัคคี มีจิตอาสาร่วมกัน ในการช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น