โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ม.นราฯ การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาอิสลามเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฮัจญ์และอุมเราะฮสู่การฟื้นฟูสันติสุขอย่างยั่งยืน

ม.นราฯ การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาอิสลามเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฮัจญ์และอุมเราะฮสู่การฟื้นฟูสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม ดร.หะสัน หมาดหมาน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฮัจญ์และอุมเราะฮ์เพื่อการฟื้นฟูสันติสุข

 โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส รองศาตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน

     ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชากฏหมายอิสลามและหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ถือเป็นหลักการอิสลามข้อที่ 5 บังคับใช้กับมุสลิม มุสลิมะฮที่มีความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย เงินทองทรัพย์สิน


 ตลอดจนความสามารถในการเดินทาง ที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไนชีวิตหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เช่นนั้นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อข้อใช้ของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และอุมเราะฮ์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและเป็นหน้าที่ ที่ต้องให้บริการวิชาการ โดยได้จัดทำคู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติ และได้สัมผัสสถานที่จำลอง ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติจริง ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ภายใต้การอบรม และการให้คำแนะนำจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์

 ซึ่งโครงการนี้ได้ ถูกจัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพพย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติอีกด้วย

 ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปแสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบียในปีนี้ โดยจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในสนามจำลอง

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ อีกทั้งสามารถเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ต่างเชื้อชาติ ต่างสีผิวได้อย่างปกติสุข สามารถพัฒนาตนเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และพลเมืองดีของชาติ ในการร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลาม ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการละหมาด ณ มัสยิดของมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมการถือศีลอดและละศีลอดร่วมกันในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ และในครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นหลักการ สำคัญพื้นฐานในศาสนาอิสลามลำดับที่ 5 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถจะต้องเดินทางไปปฏิบัติ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป
                                               ////////////////////////////////////////////
ขอบคุณ ข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น