โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส สานเสวนา“ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ครั้งที่ 1 หัวข้อ“สร้างพลังประชารัฐ ด้วยพลังชุมชน” ขณะที่ 3 หน่วยงานร่วมเสวนา เน้นพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน


สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส สานเสวนาประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้      ครั้งที่ 1  หัวข้อสร้างพลังประชารัฐ ด้วยพลังชุมชนขณะที่ 3 หน่วยงานร่วมเสวนา เน้นพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย 62 )ที่บริเวณชายทะเล หมู่ที่ 10  บ้านทอนนาอีม ตำบลโคกเคียน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสจัดเสวนา สานเสวนา ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในหัวข้อสร้างพลังประชารัฐ ด้วยพลังชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล เสริมสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้     


   โดยมีนายสมเกียรติ  เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นายอนันต์ แสงชาตรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส    นายชัยเจริญ  มูสิกิ้ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  ร่วมเสวนา 

   โดยมีนางสาวสนธินี เสตะจิต นักจัดรายการอาวุโส อสมท.นราธิวาส ดำเนินการเสวนา มีชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านทอนกว่า 400 คน ร่วมรับฟังการเสวนาพร้อมทั้งนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มชุมชนต่างๆหลากหลายกลุ่ม อาทิ  กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ กลุ่มเสื่อกระจูดบ้านทอนฮีเล กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม กลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยาบี และกลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขณะที่กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามานเป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้ยกระดับพัฒนาต่อยอดสินค้ากระจูด และเป็นที่ยอมรับในสังคม สิ่งที่สำคัญนั่นคือการสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 นอกจากนี้ยังได้เสวนาเรื่องการฝึกอาชีพแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562  รวมถึงให้ข้อสังเกตุพฤติกรรมบุตรหลานที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะผู้ใช้/ผู้เสพ ระยะผู้ติดยาเสพติด และระยะผู้ป่วยที่ใช้ยาเกินขนาดจนมีอาการทางจิต ทั้งนี้ทั้งนั้นครอบครัวถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยดูแลบุตรหลานของตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงจุด
 ต่อเนื่องกับกิจกรรมกีฬาชักเย่อ ระหว่างทีม อบต.โคกเคียนกับชาวประมงบ้านทอน และการจับหางบัตรเพื่อลุ้นของรางวัลมากมาย ที่สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสุขได้เป็นอย่างดี โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25 MHz ได้ดำเนินการถ่ายทอดกระจายเสียงการจัดเสวนา ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการประชารัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ   และเพื่อเป็นการเสริมสร้างเชื่อมั่นระหว่างภาครัฐและประชาชน ขณะเดียวกันเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
                 ////////////////////////////////
ขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น