โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้แทน ศอ.บต. ปิดงานกิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพและกรอบความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ผู้แทน ศอ.บต. ปิดงานกิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพและกรอบความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท        อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ ปิดงานกิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพและกรอบความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรต่าง ๆ            ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 275 คนเข้าร่วม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรต่างๆ ถึงทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกลไกภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ไปด้วยกัน ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ ศอ.บต. พร้อมที่นำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น