โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

พมจ.ยะลา นำวิทยาการสมัยใหม่ ฟื้นฟูศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ผู้พิการด้านสุขภาพของคนพิการตามวัย     พมจ.ยะลา นำวิทยาการสมัยใหม่ ฟื้นฟูศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ผู้พิการด้านสุขภาพของคนพิการตามวัย


     เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 ที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ นายนิมะ  มะกาเจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ผู้ดูแลคนพิการด้านสุขภาพของคนพิการตามวัย  จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

     นางสุภาพร  วุฒิศาสตร์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อการวางรากฐานของชีวิตมนุษย์ และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเสริมสร้างพลังความสามารถในการวางแนวทางชีวิต ที่จะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเด็กที่พิการด้วยแล้ว ครอบครัวจะต้องให้ความ สำคัญเป็นอันดับแรกเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่เด็กพิการครอบครัวจะต้องให้การยอมรับ สภาพที่เป็นจริง ซึ่งในปัจจุบันบิดามารดาผู้ปกครองของเด็กพิการ จะต้องมีความเชื่อมั่น  ในวิทยาการสมัยใหม่ ว่าสามารถที่จะใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับสภาพร่างกายให้ได้ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป

 โดยจะต้องใช้ความพยายามร่วมกันระหว่างบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กับนักวิชาชีพแขนงต่างๆ ซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีความจำเป็นต้องได้รับความรู้สำหรับนำไปฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ควรมีการส่งเสริมความรู้ในการฟื้นฟูเกี่ยวกับการพัฒนาให้เด็กพิการได้รับการดูแลบำบัดรักษาปรับสภาพด้วยวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพในแนวทางที่ถูกต้อง

 หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูและได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว เด็กก็จะสามารถเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากสภาพร่างกายที่มีสภาพความพิการจนสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสาร และช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นรูปประธรรม


     นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในปัจจุบันจังหวัดยะลา ได้มีบิดา มารดา รวมไปถึงผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิการบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการที่ถูกวิธี จึงทำให้เด็กพิการเสียโอกาสในการพัฒนาการ อาจส่งผลให้เด็กมีความพิการรุนแรง มีความเสี่ยงจะทำให้เกิดความพิการเพิ่มขึ้น 

จนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ ปรับสภาพร่างกายได้อีกต่อไป ส่งผลให้ครอบครัวต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  จนทำให้ผู้ดูแลไม่สามารถทอดทิ้งไปประกอบอาชีพได้ มีผลทำให้ฐานะทางครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายสมาชิกในครอบครัวรายอื่น ทำให้เกิดปัญหาสังคมได้ในอนาคต


     ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้คิดหาแนวทาง ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ดูแลคนพิการด้านสุขภาพของคนพิการตามวัย ขึ้นในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจวิทยาการสมัยใหม่ให้ แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เพื่อจะได้นำไปใช้สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการในแนวทางที่ถูกต้อง  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  และผู้ช่วยคนพิการ 

ภายในงานมีการตรวจประเมินความพิการ การประเมินความต้องการจำเป็นตามสิทธิเด็กพิการ  การอภิปรายความรู้เกี่ยวกับสมองพิการ และแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การสาธิตการจัดท่าทาง การช่วยเหลือเด็กในการผ่อนคลาย ลดเกร็งและฟื้นฟู  การฝึกปฏิบัติ การผ่อนคลายการยืดกล้ามเนื้อการจัดท่าทางและการให้โปรแกรมหื้นฟูรายบุคคล  การสาธิต อาหารเสริมสำหรับเด็กพิการ   โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29 มีนาคม 2562

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น