โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ว่าฯ จ.ยะลา มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดผู้ว่าฯ จ.ยะลา มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ณ บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด โดยมีนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ และครอบครัวสมาชิกเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา เข้าร่วมด้วย

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

 นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆแต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง    ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชน ในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว


ทางด้านนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีการรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการแห่งใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ชมรม การรณรงค์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่จัดตั้งอยู่เดิมให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ


สำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE นั้น ทางบริษัท พีเจ 37 พาราวู๊ด จำกัด ได้รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการโดยได้มีการหารือกับผู้บริหารของบริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (นางการเกต อัครพันธุ์) กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีลูกจ้างและสมัครเป็นสมาชิกชมรมทั้งหมด จำนวน 60 คน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ได้มีการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่มีการจัดตั้งชมรม เช่น การจัดงานวันเด็ก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและร่วมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย ในโอกาสต่อไปสำนักงานฯ และเครือข่ายจะได้ให้คำปรึกษาและ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 


เพื่อให้ชมรมมีความเข้มแข็งสมารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนผลักดันในชมรมฯ เข้าร่วมประกวดในระดับภาคใต้และระดับประเทศต่อไป ขณะนี้ทางชมรม TO BE NUMBER ONE ฯ กำลังเปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางชมรมได้จัดไว้เพื่อน้องๆเยาวชน ได้โชว์ความสามารถพิเศษของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้
ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น