โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมให้ความรู้บทบาทอำนาจหน้าทีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.) การมีส่วนร่วมของประชาชน


  (ชมคลิป) ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมให้ความรู้บทบาทอำนาจหน้าทีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.) การมีส่วนร่วมของประชาชน


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562เวลา  09.00.น.  พลตำรวจตรี ดุษฏี  ชูกิจ  ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทอำนาจหน้าที คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ มี พ.ต.อ.จีระเดช  ชมบุญ  ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 ในนามของกองอำนวยการฝึกอบรมฯ กล่าวรายงาน  โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรมขึ้น  ณ ห้องโสภาพิสัย  โรงแรมตันหยง  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส     โดยมี ซึ่งมี กต.ตร.สภ.ภาคประชาชน  สภ.ทั้ง 9 อำเภอ และ กต.ตร.จว. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 คน


     โดย มีวิทยากรนำโดย  พ.ต.อ,หญิง  ศรีสกุล  เจริญศรี  รองผู้บังคับการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ บรรยายให้ความรู้ ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  20 ปี   และ  พ.ต.ท.สุทธิพร  นราพงศ์  รอง  ผกก.ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


บรรยายให้ความรู้ บทบาทอำนาจ หน้าที่ของ กต.ตร.ตามโครงการกิจการงานตำรวจ6ด้าน  ได้แก่  ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการจราจร การดูแลสาธารณสมบัติ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
         หลังจากนั้น    ก็ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.)  ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อรับเป็นแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ  เพื่อให้เกิดผลตามนโยบายต่อไป

     สำหรับวัตถุประสงค์ การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  (กต.ตร.)มีความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจประจำสถานี และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ  และให้เป็นผู้ที่มีบทบาท เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ  เป็นการยกระดับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของตำรวจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นโดยตรง  แก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุดและมีความยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตลอดถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างข้าราฃการตำรวจกับประชาชน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น