โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดันฟื้นฟูชุมชนวัดจินดาพลาราม อ.บันนังสตา จ.ยะลาเป็นชุมชนไทยพุทธเข้มแข็ง     ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดันฟื้นฟูชุมชนวัดจินดาพลาราม อ.บันนังสตา จ.ยะลาเป็นชุมชนไทยพุทธเข้มแข็ง
    

   เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  (ศอ.บต.)            พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาวัดจินดาพลาราม อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริม และสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต.

  โดยปัจจุบันวัดจินดาพลารามไม่มีพระประจำวัด ประชาชนในละแวกนั้นได้อพยพย้ายออกไปนอกพื้นที่ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะผลักดันฟื้นฟูให้ชุมชนวัดจินดาพลารามเป็นชุมชนไทยพุทธเข้มแข็ง โดยจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือบูรณาการเติมเต็ม เชื่อมต่อกันให้ครบวงจร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าคณะตำบลบันนังสตา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนไทยพุทธ และสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยพุทธ ตลอดจนตอบสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ว่า  จะปล่อยให้คนไทยอพยพทิ้งถิ่นฐานไม่ได้ จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ให้มีความมั่นคงอยู่ในภาคใต้ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรไทยพุทธสืบไป  ศอ.บต.  จึงได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

โดยผู้ประชุมประกอบด้วย พระสังฆาธิการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายไทยพุทธและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธมาร่วมปรึกษาหารือ พูดคุย รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ต่างๆ รวมไปถึงมีข้อเสนอให้ฟื้นฟูวัดจินดาพลารามซึ่งเป็นวัดร้างไม่มีพระประจำวัด ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธอีกครั้ง

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทางแม่ทัพภาค 4 มีความตั้งใจที่อยากจะให้ชุมชนไทยพุทธมีความเข้มแข็ง ในส่วนที่เป็นการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย ศอ.บต. จะเป็นแกนหลักในการประสานทุกหน่วยงานเพื่อทำให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายคือให้ชุมชนไทยพุทธและให้พี่น้องมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้ และมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข

   วันนี้เป็นการหารือเพื่อฟื้นฟูวัดจินดาพลาราม ซึ่งชุมชนจะเกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งคือต้องมีวัดเป็นที่พึ่งทางใจ เมื่อมีวัดต้องมีพระสงฆ์ เมื่อมีวัดมีชุมชน ก็ต้องมาร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยพุทธสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในชุมชนต่อไปได้ โดยในด้านความมั่นคง ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. จะมาช่วยกันดูแลเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีพระสงฆ์อาสาสมัครจะเข้าไปอยู่ในวัดจินดาพลาราม จำนวน 2 รูป รวมทั้งมีพี่น้องชาวไทยพุทธที่มีความประสงค์จะเข้าไปอยู่ในบริเวณชุมชนวัดจินดาพลามาลงลงทะเบียนแสดงความจำนงแล้ว ประมาณ 30 คน  ทั้งนี้ในอนาคต ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปสำรวจระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมบูรณะกุฏิ รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดจินดาพลารามเพื่อสร้างชุมชนไทยพุทธเข้มแข็งต่อไป
ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น