โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

3 โรงเรียนของแผ่นดิน เยี่ยม 'วังวรดิศ' เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นเกียรติยิ่ง'

'3 โรงเรียนของแผ่นดิน เยี่ยม 'วังวรดิศ' เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นเกียรติยิ่ง'

         เมื่อเที่ยงวันนี้ (15 พ.ย.61) เวลา 12.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณอยุธยา ให้การต้อนรับ

 
1) ชมรมครูโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นำโดย คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
2) คณะครูและศิษย์เก่า โรงเรียนเทพศิรินทร์
3) ครู-นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


       ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และรับฟังการบรรยายพิเศษ 'เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท' โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

          ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่คณะทั้งสามเที่ยงวันนี้ ความว่า :

"ความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ถือว่ามีเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่ถือเป็นความโดดเด่นเป็นสง่าแก่ชนชาติไทยมาช้านาน ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณลักษณะอันดีงามของคนไทยมาแต่โบราณกาล คือ การสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ของบุคคลทั้งไกลหรือใกล้ตัว ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้ให้แก่องค์กร สังคม และชาติบ้านเมือง

          เราสามารถแสดงออกได้ด้วยความเคารพ จดจำในคำสอนและความเป็นแบบอย่างของท่าน เชื่อฟัง และปฏิบัติในกิจการงานต่างๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล สิ่งที่บำเพ็ญปฏิบัติเพื่อส่วนรวม มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา อันสามารถถือเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตและเกิดความยั่งยืนแก่ชีวิตคน การกระทำได้เช่นนี้ ย่อมนำพาความสุขความเจริญ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตตน คนรอบข้าง ตลอดจนหน้าที่การงานที่ตนมีความรับผิดชอบในสัมมาชีพ"

           ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า "ในหลวงได้ทรงมีพระเมตตากรุณาพระราชทานสอนแก่ปวงชนชาวไทยว่า ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ดังนั้น การที่ครูอาจารย์ บุพการี ผู้ใหญ่ในสังคมต่างช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างแบบอย่าง เพื่อมุ่งมั่นสอนให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันเป็นคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดีงามและพึงกระทำให้กลับกลายเป็นอุปนิสัยโดยธรรมชาติ ตอบแทนในสิ่งที่เป็นคุณ ไม่ใช่ตอบแทนในสิ่งที่เป็นโทษ

           ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นแก่ทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูในความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ ย่อมถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะสิ่งนี้นั่นเองที่จะมีส่วนช่วยให้สังคมของลูกหลานในอนาคตมีคุณภาพ มีความมั่นคง ประเทศชาติมีความร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าพร้อมด้วยหลักคุณธรรม"

#พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
15 พ.ย. 61

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น