จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนเครื่องมือหนักบำเพ็ญประโยขน์บริเวณประตูระบายน้ำสำคัญ เตรียมรับมือน้ำท่วม              เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนเครื่องมือหนักบำเพ็ญประโยขน์บริเวณประตูระบายน้ำสำคัญ เตรียมรับมือน้ำท่วม            ณ บริเวณประตูระบายน้ำยะกัง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นายธนาวิทย์ ไชยานุพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส นำคณะรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง ชาวชุมชนยะกัง และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 100 คน

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยววรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ

          ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ให้ทุกจังหวัดรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์


            เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย การขุดลอกคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

 ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้นำอุปกรณ์เบาและหนัก รถแบคโฮ รถ 6 ล้อ และรถตักสิ่งปฏิกูลในลำคลอง มาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการกำจัดผักตบชวาในลำคลองยะกัง

    ซึ่งเป็นคลองสำคัญที่รองรับมวนน้ำจากพื้นที่ศูนย์ราชการ และเขตเมือง เพื่อทำให้การระบายลงแม่น้ำยะกังก่อนจะระบายลงแม่น้ำบางนราและทะเลได้คล่องตัวมากขึ้น เพราะเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายน พื้นที่นราธิวาสจะเป็นฤดูฝนตกหนักและเกิดภาวะน้ำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การไหลเวียนของน้ำในลำคลองสำคัญๆได้ดีและอย่างคล่องตัว จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำให้สิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังถูกกำจัดออกไป

  ก่อนที่มวนน้ำจำนวนมากจะไหลมาสมทบและทำให้ลดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณมากจิตอาสาทุกๆท่านมา ณ โอกาส นี้ด้วย .
             
               ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


           


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น