จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อำเภอรือเสาะ เป็นเจ้าภาพ “กอและเกมส์ “ พร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 9 วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561


อำเภอรือเสาะ เป็นเจ้าภาพ “กอและเกมส์ “ พร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 9  วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปหนังสือพิมพ์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

           จังหวัดนราธิวาส พรอมจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาเขตที่ 9 “กอและเกมสวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561        เมื่อวันที 27 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา  นายวิเชษฐ ไทยทองนุม นายกเทศมนตรตําบลรือเสาะ ใน ฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส กลาววา จังหวัดนราธิวาส ไดรับโอกาสที่ดี จากกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันกีฬาเขตที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใตชื่อ กอและเกมสระหวางวันที่ 1-10 พฤศจิกายนนี้ ที่อําเภอเมือง นราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี รือเสาะ และระแงะ มีนักกีฬาจาก 7 จังหวัด

          ประกอบ ดวย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส เขาแขงขันใน 14 ชนิดกีฬา ในสวนของภาพรวมในการเตรียมการของฝายตาง ๆ เชน ฝายจัดการแขงขัน ฝาย รักษาความปลอดภัย ฝายสถานที่ ขณะนี้ มีความคืบหนาตามลําดับ สวนทางดานพิธีเปด ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00 น. ที่โรงยิมส ศูนยฝกกีฬาวอลเลยบอลจังหวัด ชายแดนภาคใต อําเภอรือเสาะ


     โดยนายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส เปนประธาน อยางไร ก็ตาม กอนถึงชวงเวลาเปดจะจัดการแขงขันกีฬามหาสนุก อีกทั้ง มีการจัดแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดเรียนรูใน เรื่องดังกลาว

     นายวิเชษฐ ไทยทองนุม กลาวอีกวา หากสามารถจัดงานไดออกมาดี มีความ ประทับใจในภาพรวม โอกาสที่จังหวัดนราธิวาส จะเปนเจาภาพในการจัดแขงขันกีฬาอื่น ๆ ได อาทิ กีฬาเยาวชนแหงชาติ เพราะถามีกีฬาเชื่อมั่นวาจะมีมิติอื่น ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ มิติการสรางงาน ซึ่งการแขงขันครั้งนี้ ทางโรงงานวิสาหกิจชุมชน แฮนด อิน แฮนด รือเสาะ ไดตัดเย็บชุดกีฬาที่ใชในการ แขงขัน ทําใหเกิดการสรางงาน สรางรายได ใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่อีกดวย

ขอบคุณ ผู้สื่อข่าว ปพิชญานันท์  เทพรักษ์ กาญจนา  ปุยอรุณ และ สวท.นราธิวาส0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น