จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน (ชมคลิป)


สหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน (ชมคลิป)


    เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561) เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” โดยมี นายสุทยุต พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน

    นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มกันทำงานของประชาชน ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2505 โดยทรงส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2505 – 2513 จนพัฒนาสู่การใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำรงชีวิตร่วมกัน หลังจากนั้น มีการเผยแพร่ขยายระบบสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิการบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

           เพื่อสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน ในการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ได้จัดให้มีการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการออม โดยร่วมกับคณาจารย์ในโรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนดำรงชีวิตแบบพอเพียง พึ่งตนเอง ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม มีการเรียนการสอนให้สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำบัญชี ปิดบัญชี และประชุมใหญ่ได้ภายในภาคเรียน

            และส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน ด้วยการให้สหกรณ์จัดหาสินค้าที่จำเป็น มีคุณภาพ และราคายุติธรรม จำหน่ายให้กับนักเรียน ให้ผลผลิตของโรงเรียนที่เกิดจากการส่งเสริมของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โดยนำผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์ร้านค้า ก่อนไปยังครัวของโรงเรียน กิจกรรมเหล่านี้ ส่งผลให้การปฏิบัติในขบวนสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

     
        กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากระบี่ หน่วยงานของรัฐและเอกชน บุคลากรของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 200 คน

           

   โดยจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเช่น นิทรรศการการสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพ กิจกรรมตอบปัญหาสหกรณ์นักเรียน ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน และ ประกวดการพูดในที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ให้แพร่ขยายทั่วประเทศต่อไป

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น