จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ทีมวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทำเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ในการปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ประเด็น วิถีไทย วิถีพอเพียง


ทีมวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทำเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ในการปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ประเด็น วิถีไทย วิถีพอเพียง

        วันนี้ (25 เม.ย. 61)  นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้ทีมวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่บ้านจันทรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบล ยะรม อำเภอเบตง ยะลา ทำเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ในการปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ประเด็น วิถีไทย วิถีพอเพียง

       โดยสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัยการออม และเพื่อให้ประชาชนมีแผนการดำเนินชีวิต รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้  ซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชน

        นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาประเทศไทยในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใต้กรอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง 10 ประเด็น ประกอบด้วย 1.สัญญาประชาคมถูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4.วิถีไทยวิถีพอเพียง 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6.รู้กลไกการบริหารราชการ 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.งานตามภารกิจหน่วยงาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นรูปธรรม ให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

         ทั้งนี้ทีมวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ห้วงเวลา ด้วยกัน ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 การดำเนินการเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 20 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 การสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม 10 เมษายน 2561 ครั้งที่ 3 การปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง วันที่ 11 -30 เมษายน 2561 และครั้งที่ 4 การสร้างการรับรู้ ปรับความคิด

        เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระหว่างวันที่ 1 -20 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะได้มีการบูรณาการข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนทุกระดับตามแนวทาง ประชารัฐนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่

ขอบคุณกล้าณรงค์ ทองนาคพันธ์ ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ ภาพ รายงานจาก อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น