จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นำคณะออกนิเทศน์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน


สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นำคณะออกนิเทศน์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน


     เมื่อวันที่  8 ก.พ.61 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมนิเทศน์งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนบ้านไอรบือแต อำเภอจะแนะ นราธิวาส โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แนะนำการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การจัดวางสินค้า  การบันทึกการประชุม การบันทึกบัญชี และรับฟังความเห็นเกี่ยวการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์จากน้องๆ กรรมการและสมาชิกเพื่อนำเป็นประเด็นการส่งเสริมต่อไป

    การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่า การปลูกฝังการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันกับแรกตะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของนักเรียน 

    ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เกิดการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระดำริให้ขยายผล โดยในจังหวัดนราธิวาส มีการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริฯ จำนวน 28 โรงเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้เข้าแนะนำการจัดกิจกรรมในด้านต่าง อาทิ

1.แนะนำส่งเสริม ช่วยเหลือและฝึกปฎิบัติกิจกรรมการผลิต กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์
2.ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน
3.แนะนำการประชุมและการทำงานเป็นกลุ่ม การบันทึกการประชุม การบันทึกบัญชี
4.แนะนำส่งเสริมการออมทรัพย์
5.การกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ตลอดจนการสนับสนุนเงินอุดหนุนาสร้างความเข้มแข็งแก่กิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น


      เป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมก็เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะด้านการสหกรณ์และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์แก่นักเรียน โดยคาดหวังเมื่อนักเรียนโตขึ้นออกไปสู่สังคมภายนอกสามารถนำไปปรับใช้ให้รู้เท่าทัน โลกและเพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีพพัฒนาตน พัฒนาอาชีพที่มั่งคง ตามแนวพระราชดำริฯต่อไป

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...