จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สสค. ส่งคณะทำงานฯเพื่อเดินหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมงานความมั่นคงในพื้นที่ 3 จว.4 อำเภอ


สสค. ส่งคณะทำงานฯเพื่อเดินหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมงานความมั่นคงในพื้นที่ 3 จว.4 อำเภอ

    คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ( สสค ) สงขลา 2 ซึ่งมีนายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายมาฮามะรอซาลี บาดา เป็นคณะทำงาน น.ส.สารียา สือแต ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆ รวมทั้งลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันชาติ และชาวบ้านใน ต.ทรายขาวและ ต.ช้างให้ตก 

     โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ ให้การต้อนรับและปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบโครงการต่างของ อาทิ โครงการ พนม โครงการตำบลสันติธรรม โครงการบัณฑิตอาสา โครงการเสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติโครงการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นต้น

    โดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการต่างๆของ ( สสค.) ที่ในที่งบประมาณ 2561 มีการปรับเปลี่ยน ทั้งในส่วนของตำบลสันติธรรม และโครงการพนม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของประชาชนและผู้ทำท้องที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาทุกปัญหา และเพื่อให้สามารถตอบโจทย์งานด้านความมั่นคง และการพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย โดยมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานในโครงการต่างๆ ได้สอบถามรายละเอียด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

   หลังจากนั้น คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.จุดแรกคือจุดตรวจ ทส.ปช. ในเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ซึ่งปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของ ทส.ปช. ที่ยังขาดแคลนอาวุธปืน และเครื่องมือสื่อสาร จุดที่สองคณะทำงานได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำท้องที่ หมู่ที่ 5 ต.ช้างให้ตกและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการต่างๆ เพื่อให้โครงการต่างๆ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์

    จุดต่อไปคณะทำงานฯได้เดินทางไปเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัย ตามจุดตรวจต่าง เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ต.ทรายขาว และร่วมรับทานอาหารกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส.ชรบ บัญฑิตอาสาและประชาชนในหมู่บ้าน ก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดตรวจรักษาความสงบหมู่ที่ 4 บ้านควรลังงา พบปะเพื่อให้กำลังใจกับ ผรส.ในพื้นที

    และจุดสุดท้ายคือพบปะเยาวชน ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ที่หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.นาปะดู่ โดยพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ผ่านการฟื้นที่ และครอบครัว เพื่อทราบถึงสถานการณ์การระบาดของยาเสพติด และวิธีการแก้ปัญหาของผู้นำท้องที่ รวมทั้งให้กำลังใจกับเยาวชนผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัว


    โดยนายไชยยงค์ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆของ สสค.ได้กล่าวกับหน่วยงานทุกหน่วยว่า นายสนั่น สนธิเมือง ผอ.สำนักประชานโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มอบหมายให้คณะทำงาน มาพบปะประชุมชี้แจง รับทราบปัญหา อุปสรรค ของการทำงานร่วมกัน และมีความห่วงใยหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานของ สสค.

    โดยเฉพาะในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อทุกโครงการของ สสค. ที่เน้นในเรื่องของการทำประชาชน และจะได้ทำเอาสิ่งที่พบเห็น และรับฟังจากทุกภาคส่วน จากการประชุมและลงพื้นที่ รายงานให้ ผอ.สสค.ได้รับทราบต่อไป

ขอบคุณ นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...