จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาสเสริมทักษะแก่นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษา

นราธิวาสเสริมทักษะแก่นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษา

             ที่โรงเรียนบ้าน จูดแดง ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6 โดยมี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องถิ่นและคณะครูนักเรียน ร่วมในพิธีในครั้งนี้

             ซึ่งโรงเรียนจูดแดงได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์การเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน ซึ่งนอกจากจะได้รับการศึกษาในห้องเรียนแล้ว 

         
การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งให้นักเรียนมีความสนุกสนามในการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

             การจัดค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษาในครั้งนี้. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์. 

           เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจฝ่ารู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเกิดทักษะในการทำการเป็นทีมต่อไป
ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...