จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

สตูล ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด(ชมคลิป)

สตูล  ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล  จำกัด(ชมคลิป)


          วันที่ 25 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมีศักดิ์ ภักดีดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาถึงสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีนายนาวี  หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ต่าง ๆ 


          ให้การต้อนรับเพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการรวมตัวสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยหันมาสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) การเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานฯ ครั้งนี้ สามารถได้รับทราบปัญหาและที่มาของการรวมตัวกันแก้ปัญหาราคายางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ที่หันมาสร้างโรงงานผลิตยางพารา
         นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ยางพาราตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร สมาชิกจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 16 สหกรณ์ และสมาชิกสมทบ 2 กลุ่ม รวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 18 แห่ง เริ่มต้นจากการรวบรวมยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน เกิดการซื้อขายที่เป็นธรรม  ตอบสนองความต้องการของสมาชิก

         แต่เมื่อสถานการณ์ยางยิ่งตกต่ำลงไปอีก จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ด้วยการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 20 ล้านบาทก่อสร้างโรงงาน นอกจากนี้ยังกู้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เงินกู้โครงการเพิ่มผลิตยางพารา เพื่อมาต่อเติมโรงงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เด่นที่ชุมนุมฯ ทำการผลิตและได้รับการยอมรับของตลาด คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นยางลานกีฬา ที่นอนยางพารา สนามฟุตซอล ได้กวาดยางพารา 

          และสำหรับปีนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัดสตูล เพิ่งซื้อเครื่องจักรพร้อมติดตั้งเพื่อการผลิตเก้าอี้ยางพารา รองเท้ายางพารา และอื่น ๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน  สร้างรายได้แก่สมาชิก และคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

            นายนาวี  หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพทำหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นำเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และแนะนำส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลาย ตรงกับความต้องการของตลาด และมีการพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด


           ในส่วนของนายมีศักด์ภักดีดำรง ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จจากการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรจนเป็นชุมนุมสหกรณ์ขึ้นมา นับเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถต่อสู้วิกฤต อุปสรรคด้วยการเปลี่ยนความคิดหันมาใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวนำ และทั้งยังเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์  สถาบันการเงินที่พร้อมให้การสนับสนุน วิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นการเดินทางที่ถูกต้องของภาคเกษตรยุคใหม่ ซึ่งรัฐบาลต้องการให้เป็นและเห็นความร่วมมือในลักษณะภักดีดังกล่าวกระจายอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค และอยากเรียนต่อสื่อมวลชนและพี่น้องเกษตรกรขาวนสวนยางว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก


ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...