จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

สหกรณ์ยางนราธิวาส ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนายางที่ยั่งยืน..


สหกรณ์ยางนราธิวาส ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนายางที่ยั่งยืน..


       เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61  ณ ห้องประชุม กยท.นราธิวาส นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นำคุยการทบทวนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายสหกรณ์ยางพาราในจังหวัดนราธิวาส โดยมี ผอ. กยท.นราธิวาสและคณะ
ผู้แทนสหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตร กลุ่มน้ำยางสด และผู้แทนบริษัทศรีตรัง จำกัด รวม 30 คน พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายฯเพื่อการพึ่งตนเองและสร้างรายได้ที่มั่งคงแก่สมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ร่วมกำหนดแนวทางที่จะดำเนินการในปี 61 อาทิ        1.จับมือกับ บ.ศรีตรัง จำกัด (นราธิวาส)ในการพัฒนาคุณภาพยางก้อนถ้วยของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และเครือข่ายป้อนเข้าโรงงานฯ โดย ใช้กลุ่มเป้าหมาย ของ กยท. ในปีงบ 61 จำนวน 750 ราย และให้ยกระดับเป็นงานบูรณาการของจังหวัด
        2. กำหนดประชุมกรรมการเครือข่ายอย่างต่อเนืองเพื่อผลักดันเป้าหมายการตั้งโรงงานน้ำยางข้น
        3.ยกระดับเวทีเครือข่ายฯให้เป็นทางเลือกของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาราคายางพาราในพื้นที่
        4. จัดหาพื้นที่เป็นจุดที่ตั้งโรงงานน้ำยางข้นในอนาคต ฯลฯ  ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากการส่วนร่วมของสถาบันเกษตรกรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงานเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางนราธิวาสมีรายได้ที่มั่งคงยั่งยืนต่อไป

 -ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...