จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาสจัดอบรมผู้ประกอบการและจนท.หน่วยงานรัฐด้านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์นราธิวาสจัดอบรมผู้ประกอบการและจนท.หน่วยงานรัฐด้านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์


              วันที่25ม.ค.61 ที่ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส  นางธีราภรณ์ ศรีรัตนกุล รักษาการผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาส  เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ โดยมี อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ช่างประจำหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบกิจกรรม วิศวกร และช่างประจำสถานประกอบกิจกรรม จำนวน 100คน ในหลักสูตรระดับฝีมือ สาขา การติดตั้ง และ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งการอบรมตั้งแต่วันที่24-25ม.ค.61


             สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในการเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานยกระดับคุณภาพแรงงานพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการระหว่างหน่อยงานรัฐกับเอกชน  เพื่อให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่โดยรวมประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา


             นางธีราภรณ์ ศรีรัตนกุล รักษาการผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาส  กล่าวว่า นราธิวาสเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติมโตของเมืองอย่างต่อเนื่องและพื้นที่นราธิวาสทั้งพื้นที่โดยรอบมีสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเมืองที่ร้อนส่งผลให้เครื่องปรับอากาศเข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นช่วงของของการเปลี่ยนถ่ายผ่านเทคโนโลยีระบบเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาจากเทคโนโลยีระดับมาตรฐาน ที่มีเพียงแค่ระนำส่งความเย็นไปสู่เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่นำระบบเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงานเข้ามาใช้ในการควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น รวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆ


              นายนิอาแซ ปุโรง ผู้ประกอบกิจกรรมเครื่องปรับอากาศพื้นที่นราธิวาส ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สถานบันของนราธิวาสที่จัดการอบรมครั้งนี้ที่ผ่านจะอบรมทุกครั้งที่จัดงานแต่ว่าจะอบรมที่สถาบันฝีมือแรงงานที่สงขลาและดีใจมากที่สถาบันฝีมือแรงงานนราธิวาส เป็นเกียรติคนในพื้นที่มีเหตุการณ์แล้วไม่สามารถออกพื้นที่ถึงหาดใหญ่และความรู้ที่ได้อบรมในครั้งนี้ก็จะไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจและมีลูกน้องที่จะต้องอบรมอีกที่

ขอบคุณ ข่าว/กรียา/นราธิวาส/0896579170

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...