จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

กฟผ. ชี้แจงสื่อมวลชน จ.กระบี่ ให้ข้อมูลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย) กฟผ. ชี้แจงสื่อมวลชน จ.กระบี่ ให้ข้อมูลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

        กฟผ. ชี้แจงสื่อมวลชน จ.กระบี่ ให้ข้อมูลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย) กฟผ. ชี้แจงสื่อมวลชน จ.กระบี่ ให้ข้อมูลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1


        โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง


      เมื่อ วันที่ 18  มกราคม  2561 ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเขมญาติ ยมานันตกุล  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นางอรุณี  รุจิวนารมย์   ผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. นายสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่

         โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) นายลือชัย  โถสกุล  หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ  ฝ่ายสื่อสารองค์การ  ได้ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน จ.กระบี่ เรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย)


       ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ชพฟช.  กล่าวว่า กฟผ. ร่วมกับ บริษัท แอร์เซฟ จำกัด บริษัทที่ปรึกษากำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา   13.00 น.เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 


      สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที่ กฟผ. จะก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2558-2579 (PDP 2015) เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ให้เพียงพอต่อความต้องการและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

     และเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าดับจากการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลางที่มีข้อจำกัดด้านระบบส่ง หรือการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียที่มีราคาสูงและไม่มีความแน่นอน มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 870 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัส นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลัก ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกำจัดมลสารที่ทันสมัยในระดับสากล

       เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้โครงการได้ออกแบบเพิ่มเติมให้สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทชีวมวลในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ2 เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสร้างในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน ณ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่คาดว่าจะมีผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังประมาณ 2,500  คน

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...