จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พาณิชย์นราธิวาสให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกระหว่างประเทศให้มีความประสิทธิภาพ


พาณิชย์นราธิวาสให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกระหว่างประเทศให้มีความประสิทธิภาพ

            วันที่21ธ.ค.60 โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ 

        อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้การประกอบธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศโดยมี นายพุทธิกรณ์ พิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส นางสาว มัณฑนา ภูทรารักษ์ ผอ.ททท..นราธิวาส และนักนักธุรกิจจังหวัดนราธิวาส ร่วมในพิธี

            เนื่องจากผู้ประกอบการค้าชายแดนส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ยังขาดความรู้ความเข้าใจระบบการค้าและการลงทุนที่จะต่อยอัดและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐาน และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ 


         โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้าระดับประเทศและสิทธิประโยชน์ด้านการค้าต่างๆที่ควรได้รับ เช่น การใช้หนังสือรับรองใบกำเนิดสิงค้าฟอร์มDและฟอร์มกฎระเบียบการส่งออก-นำเข้า 

     การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆรวมทั้งการดำเนินการด้านพิธีศุลกากรเป็นต้น ซึ่งหลายครั้งผู้ประกอบการไม่สามารถรับคำสั่งจากผู้นำเข้าต่างประเทศได้ และเสียโอกาสทางการค้า 

           ด้าน นายสุรพร พร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้การประกอบธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่จังหวัดนราธิวาสบูรณาการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเล็งเห็นว่า ผู้ประกอบการควรได้พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจของภาคการค้า และการบริการ

             เพื่อสร้างความเข้าใจข้อมูลการค้า ข้อกฎหมาย กฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งและศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างบุคลำกรทางการค้า ให้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายการค้าการลงทุนสู่ตลาดสากลต่อไป

            ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22..60 และมีผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าผุ้ประกอบการโอทอป กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มSME และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...