จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส อำเภอรือเสาะประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ(ชมคลิป)

นราธิวาส อำเภอรือเสาะประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ชมคลิป)


ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ ภาพข่าว       วันที่ 19 ธันวาคม  2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส : นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้ นายนิติพงษ์   ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรือเสาะ โดยมีคณะกรรมการ ศจพ.อำเภอรือเสาะและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะเข้าร่วมประชุม


    

   นางสาวณัฐชยา สีดำ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ให้หมู่บ้าน/ชุมชนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          ในการประชุมครั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...