จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม


นราธิวาส จัดโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม
           เมื่อวันที่18ธ.ค.60 ทึ่ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด โครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม

         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่าง หลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม. เพื่อให้เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี 


           และสามารถดำเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จะจัดในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และศึกษาดูงานชุมชนพหุวัฒนธรรม เป็นเวลา 3วัน 2 คืน ประกอบด้วยการจัดกิจกรรม ดังนี้


           กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม. กิจกรรมเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองนราธิวาส ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส. กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพหุวัฒนธรรม ณ หมู่ที่ 5 บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
การอบรมในวันนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ จาก 13 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 70 คน

          นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิ วาส กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงาม และเป็นจุดเด่นของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมายาวนาน  

        จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง หลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และมีจิตอาสา รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของทุกคนที่จะได้รับความรู้    ความเข้าใจที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา ภาษา วัฒนธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...