จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่ทหารร่วมจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" แก้ไขปัญหาวัชพืชที่มีอยู่ในน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร


เจ้าหน้าที่ทหารร่วมจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" แก้ไขปัญหาวัชพืชที่มีอยู่ในน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร          


         ร้อยโท เจริญ แก้วไทย ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 4811 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองกำลังประจำถิ่น/กำลังภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คู คลองตาม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บริเวณประตูระบายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองริโก๋ หมู่ที่ 3 บ้านบาลูกา ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ


           ซึ่งได้สร้างปัญหาทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงปัญหา  การขีดขวางการไหลระบายน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ อันเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรื่องน้ำตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอและท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืช กิ่งไม้ และขยะมูลฝอยต่างๆ             กิจกรรมนี้จึงได้บูรณาการงานในลักษณะร่วมแรงร่วมใจกันแบบจิตอาสาเป็นประจำทุกเดือน และมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ประกอบเพื่อถวายเป็น   พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร ซึ่งมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า จิตอาสา ทำต่อเนื่อง ทำต่อไปทุกเดือนตามพระราโชบายจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตาม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา กิ่งไม้ และขยะมูลฝอย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...