จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดงานเมาลิคสัมพันธ์ ค.ศ.1439 และ พ.ศ.2561 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวมุสลิม


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดงานเมาลิคสัมพันธ์ ค.ศ.1439 และ พ.ศ.2561 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวมุสลิม


      วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมเมาลิคสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีโบราณนับพันปีของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามในหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง และหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ทั้งพุทธและมุสลิมเข้าร่วมงาน จำนวน 1,250 คน


      โดยภายในงานเมาลิคสัมพันธ์ในครั้งนี้มีกิจกรรมการบรรยายธรรมในหัวข้อ จริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม แบบอย่างของมุสลิมทั่วโลกซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์มูฮัมหมัด สันหมาน  การแสดงอนาซีดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กิจกรรมทำของที่ระลึกงานเมาลิด บุหงารำไปกิจกรรมการแข่งขัน การคัดลายมือภาษาอาหรับและกิจกรรมการจัดบอร์ดวิชาการ หัวข้อ จรรยามารยาทที่ดีงามของท่านศาสดามูฮัมหมัด

       นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า งานเมาลิดถือเป็นกิจกรรมที่ชาวมุสลิมให้ความนิยมและปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่ปี ค.ศ.1439 เป๊นต้นมา  โดยเฉพาะพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นวันสำคัญในการรำลึกถึงคุณูปการของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีต่อศาสนาอิสลาม


      ซึ่งงานเมาลิคสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งนำแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดามูฮัมหมัดในการดำรงตนในชีวิตประจำวันและเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วิถีชีวิตของคนในจังหวัด.นราธิวาส

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...