จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพล คนรัก 912 ในภาคประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา

นราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพล คนรัก 912 ในภาคประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา

      วันที่ 24ธ.ค.60 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพลคนรัก 912 ในภาคประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

       โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธิเปิดรวมพลคนรัก 912  กำหนดพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบริการของสถานีวิทยุ912 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา วันที่23-24ธ.ค.60 โดยมี หัวหน้าส่วน ชมรนคนรักในหลวง ชมรมจิตอาสาประชารัฐ ครูและนักเรียนผู้ด้วยโอกาสและคนพิการ  \


     ซึ่งการจัดงานจัดในภาคประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ตามคติพจน์ที่ว่า เทิดทูน สถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่งคง โดยมีวัตถุประสงค์เพือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน และสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์

     เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงวิชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางสิลปวัฒนธรรมเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ได้มีโอกาส พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและสะท้อนปัญหาต้องการและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนยาจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ด้าน นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่ทีมงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียง ผู้ปฎิบัติภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในพื้นที่และพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
      โดยภายในงานมีกิจกรรม การมอบถุงยังชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิธิมอบอุปกรณ์การกีฬาและพันธ์ไม้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การจัดรายการวิทยุภาคพิเศษ การเสวนาประรัฐ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...