จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อบรมปฐมนิเทศครูที่บรรจุใหม่ในพื้นที่นราธิวาสจำนวน 53 คน พร้อมพัฒนาเยาวชนเป็นคนดี


อบรมปฐมนิเทศครูที่บรรจุใหม่ในพื้นที่นราธิวาสจำนวน 53 คน พร้อมพัฒนาเยาวชนเป็นคนดี


            วันที่2ต.ค.60 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นาง พาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน อบรมปฐมนิเทศครูที่บรรจุใหม่ในพื้นที่นราธิวาส(นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี2560) จำนวน 53 คน

             วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพือเพิ่มพูนความรูความเข้าใจเกี่ยวกับบาทภารกิจหน้าที่ แนวทางปฎิบัติการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้ได้รัยการบรรจุใหม่ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฎิบัติ เพือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูที่ได้รับบรรจุใหม่ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพ

             น.ส. จิตตรัตน์ บุญน้อย ครูบรรจุใหม่โรงเรียนบ้านรือเสาะชนุปถัมป กล่าวว่า  รู้สึกภาคภูมิใจข้าราชการครู หมายความว่าข้ารับใช้แผ่นดินคือมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดทำหน้าที่ชดใช้แผ่นดินและได้ทำงานในพื้นที่3 จชต.ก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดจะสอบเยาวชนให้คนดีให้ได้             นาย ฮาฎิม ดอรอเฮง ครูโรงเรียนบ้านสะปอม กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันตั้งแต่ด็กๆแล้วที่อยากเป็นครู มาวันนี้เรามีโอกาสเต็มตัวฉะนั้นโอกาสที่ได้รับวันนี้เป็นโอกาสอีกหลายๆปีต่อไปที่เราต้องพัฒนาเด็กนักเรียนของเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตอไป

ขอบคุณ.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...