โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาสจัดกิจกรรม“Big Cleanning Day “ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆที่พบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


นราธิวาสจัดกิจกรรม“Big Cleanning Day “ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆที่พบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

          ณ หน้ามัสยิดดารุสสลาม (มัสยิดปลักปลา) หมู่ที่10  อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปี 2560 กิจกรรม “Big Cleanning Day “ 

       เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสให้ลดลงจากพื้นที่  ตลอดจนเสริมสร้างความตะหนักและเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยในพิธีมีนายสาโรช กาญจนพงค์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส   หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  ตลอดจนภาคีทุกเครือข่ายและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกว่า 400 คน

          นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสกำหนดให้เรื่องความสะอาดเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 โดยมอบให้หน่วยงานฝ่ายปกครองจังหวัดนราธิวาสพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานของส่วนราชการหน่วยงาน สถานที่สาธารณและบ้านเรือนในชุมชน ให้มีความสะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน ซึ่งการจัดกิจกรรม “Big Cleanning Day “ในครั้งนี้ยังเป็นการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 

          ขณะที่อำเภอเมืองนราธิวาสนั้นยังพบปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ เช่น โรคเท้าช้าง  โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคหนอนพยาธิ  และพบว่าโรคไข้เลือดออกมีอัตราป่วยสูงสุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วย
         อย่างไรก็ตามกิจกรรม “Big Cleanning Day ครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในรอบบ้าน และในชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค” 

             ดังนี้ 1เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่  ป้องกันโรคจากยุงลาย   โดยมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายให้หมดไปจากพื้นที่

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น